Disclaimer
Aan het onderhoud van deze site besteedt PPS Venlo de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.
PPS Venlo draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site van PPS Venlo (www.ppsvenlo.nl) verwijst.
De eigen grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van PPS Venlo worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via de contactpagina. Grafische voorstellingen op de website van PPS Venlo zijn gemaakt door middel van modellen en zijn geen daadwerkelijke cliënten van de praktijk.

Mocht u vragen hebben over projecten, artikelen of andere zaken die PPS Venlo betreffen dan kunt u die stellen via:
E-mailadres: info@ppsvenlo.nl
Postadres: PPS Venlo, Kaldenkerwerweg 20, 5941 AE Venlo
Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt.

Privacy Statement
Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe PPS Venlo omgaat met persoonsgegevens die zij via de website verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van PPS Venlo. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat PPS Venlo om met uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wbp verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Verder zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

En zogenaamde cookies?
De website www.ppsvenlo.nl maakt geen gebruik van cookies.

Meer informatie?
U kunt bij ons informeren wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dat laten weten via info@ppsvenlo.nl.

E-Mail Berichten
Verzonden e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u het bij vergissing ontving, wilt u ons dan direct bellen? Dan verzoeken wij u het bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken en niet verder te verspreiden. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Telefoon: + 31 (0) 77 352 15 88. Aan de inhoud van het bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Scroll naar boven